Product Industry

Personal

แอลกอฮอล์อเนกประสงค์สำหรับใช้งานในชีวิตประจำวัน

Pharmaceuticals

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.99% สำหรับฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดแผล หรือเป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์

Cosmetics

แอลกอฮอล์ 70% , 95%, 96%, 99.8% 99.9%  สำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกาย

Food

แอลกอฮอล์ 70% , 95%, 96%, 99.8% 99.9% สำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อการบริโภค

Beverage

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์จากธรรมชาติ ที่นำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Chemical

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์ และอื่นๆ อาทิ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/ ห้องแล็บ

Alcohol Information

11/12/2018

อยากรู้มั้ย? ทำไม แอล คลีน สเปรย์ และ แอล คลีน เจล ถึงบริสุทธิ์ ปลอดภัย ใช้ได้ทุกเพศทุกวัย...

11/12/2018

อยากรู้มั้ย? ทำไม แอล คลีน สเปรย์ และ แอล คลีน เจล ถึงบริสุทธิ์ ปลอดภัย ใช้ได้ทุกเพศทุกวัย...

04/09/2018

ไข้หวัดนก ถือเป็นอีกหนึ่งโรคติดต่อร้ายแรงที่มีการระบาดในหลายๆ ประเทศทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลกรายงานว่า ตั้งแต่ปี 2546 - 2560 พบผู้ป่วยทั่วโลกรวม 859 คน โดยมีผู้เสียชีวิต 453 คน หรือคิดเป็น 52.7% เลยทีเดียว วันนี้ LDO เลยขอนำข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก รวมถึงวิธีการป้องกันตัวเอง ให้ห่างไกลจากโรคนี้มาฝากกันครับ ตามมาดูกันได้เลย!...

27/04/2018

นี่คือชีวิตประจำวันของคุณใช่หรือไม่?แต่ละวันต้องเสี่ยงกับเชื้อโรคมากมาย อาจทำให้เจ็บป่วยได้...!!!...

24/04/2018

6 ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข...

Products

L PURE70 (Ethyl Alcohol 70%)...

แอลกอฮอล์สเปรย์ ใช้ทำความสะอาดมือ โดยไม่ล้างออก...

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96% โดยปริมาตร...

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96%...

D 70 เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์แปลงสภาพ 70%...

Absolute L 99.8% (Ethyl Alcohol Absolute) ...

Lab L เป็นผลิตภัณฑ์เอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ ที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.9%...

Press Release

                  ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ...

                    ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับ 3...

                ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ ระดับ 7 ...

Message from Executives

องค์การสุราฯ ได้จัดทำแผน
วิสาหกิจ 5 ปี และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์การสุราฯ เพื่อผลิตแอลกอฮอล์ คุณภาพสูงเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล

นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล

ผู้อำนวยการองค์การสุรา

องค์การสุราฯ จึงพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเป็นมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการแข่งขันทางการค้าเสรี (AEC) ภายใต้ความท้าทายเชิงธุรกิจ

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม

ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา