ปฏิทินกิจกรรม

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ส่งมอบผลิตภัณฑ์ L CLEAN เพื่อช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วม...

                 ในวันที่ 19 กันยายน 2562 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นำโดย นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา...

กิจกรรมติดตามความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ องค์การสุรา จังหวัดฉะเชิงเทรา...

รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562 ขององค์การสุราฯ รอบ 6 เดือน...

ด้วยวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ประธานคณะทำงานป้องกันการทุจริตและพนักงานองค์การสุรา...

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้รับโล่เกียรติยศที่ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21...

มาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ...