การอบรม โครงการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลเตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0 จัดโดยสถาบัน ICDL Thailand

การอบรม โครงการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลเตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0 จัดโดยสถาบัน ICDL Thailand