องค์การเภสัชกรรม เข้าพบคณะทำงานโครงการพี่เลี้ยงบริหารความเสี่ยง ณ องค์การสุราฯ

                        องค์การเภสัชกรรม เข้าพบคณะทำงานโครงการพี่เลี้ยงบริหารความเสี่ยง ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดยเข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงาน ส่วนงานต่างๆ ขององค์การ พร้อมร่วมประชุมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อแนะแนวทางการดำเนินงาน