สัมมนาพนักงาน ประจำปี 2561 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

                      สัมมนาพนักงาน ประจำปี 2561 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ณ จังหวัดระยอง