รับโล่เกียรติยศที่ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21

                      วันที่ 20 มิถุนายน 2562 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้รับโล่เกียรติยศที่ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 จากสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ โรงเเรมเดอะซายน์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี