กิจกรรมติดตามความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

                   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้เข้าร่วมกิจกรรมติดตามความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ องค์การสุรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU 3 ฝ่าย