คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาศาล ชั้นอุทธรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

           นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาศาล ชั้นอุทธรณ์ เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต