มอบเจลแอลกอฮอล์ในกิจกรรม “พม. อาสา ร่วมทำหน้ากากผ้า สู้ไวรัสโควิด-19” 

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดยนายสุนันท์ พูลธนกิจ มอบเจลแอลกอฮอล์ในกิจกรรม “พม. อาสา ร่วมทำหน้ากากผ้า สู้ไวรัสโควิด-19” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ