การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยง

              องค์การสุราฯ ตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจาก ระบบบริหารความเสี่ยงที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะ นำองค์กรไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การสุราฯ ให้ เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล โดยอาศัยกรอบการบริหารความเสี่ยงของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission หรือ COSO รวมทั้งมีการบูรณาการ เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การสุราฯ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหาร จดั การให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต

              องค์การสุราฯ มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง คณะทำงานจัดวางระบบบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานเพื่อการสนับสนุนระบบการบริหาร ความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

              องค์การสุรา กรมสรรพสามติ มุ่งมั่นที่จะะจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ดี ตามมาตรฐานในระดับสากล อันจะสร้างความเจริญเติบโตและมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรอย่างยั่งยืน ดังนี้
1. เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการบริหารความเสี่ยง
2. กำหนดแนวคิด วิธีปฏิบัติของแนวทางบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ การองค์กร
3. บูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงและ สอดรับกัน
4. ติดตามและประเมนิ ผลการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณที่ปลี่ยนแปลงไป
5. ปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่นำไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่า ให้กับการปฏิบัติงานขององค์การสุราฯ

การบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรความเสี่ยง ประจำปี 2561

ประเภทของการบริหารความเสี่ยง

องค์การสุราฯ แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ประเภท ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO ดังนี้

  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S)
  2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risks : O)
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F)
  4. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risks : C)

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) เป็นความเสี่ยงที่มีเหตุแห่งความเสี่ยง มาจากการกำหนดกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก และ ผลการดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร อันจะส่งผลกระทบต่อรายได้หรือการ ดำรงอยู่ขององค์การสุราฯ
2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risks : O) เป็นความเสี่ยงที่มีเหตุ แห่งความ เสี่ยงมาจากการดำเนินงานอันเนื่อง