โครงการนำน้ำกากส่าไปใช้เพื่อเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร

องค์การสุราฯ ได้จัดประชุมเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำน้ำกากส่า ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตแอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ ไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านเกษตรกร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557.........