LDO ร่วมกับคู่ค้า มอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 LDO กรมสรรพสามิตร่วมกับคู่ค้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา