แท็กซี่ทำดี คุณสุวรรณฉัตร พรหมชาติ รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค L CLEAN SPRAY , L CLEAN GEL จากนายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุราฯ

 

วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ชุมชนหัวรถจักร ตึกแดง บางซื่อ แท็กซี่ทำดี คุณสุวรรณฉัตร พรหมชาติ รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค L CLEAN SPRAY , L CLEAN GEL จากนายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต (LDO) ในโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อให้สังคมน่าอยู่ โดยแท๊กซี่ทำดีจะเป็นสะพานบุญที่จะมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วยเอาไว้ใช้ และเพื่อให้โครงการยั่งยืน LDO กรมสรรพสามิต จะเป็นผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ L CLEAN ให้อย่างต่อเนื่อง