ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการบัญชี ระดับ 3...

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3...

                    ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์ ระดับ 7 และประกาศองค์การสุราฯ...

                   ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการบัญชี ระดับ 3...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย จำนวน 1 อัตรา...