ข่าวประชาสัมพันธ์

จุลสาร สรรสาระ รู้.สู้ทุจริต ปีที่ 2...

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 ...

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3 ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน  ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น...

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 ฝ่ายผลิต องค์การสุราฯ แล้ว นั้น...

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ ระดับ 7 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ ระดับ 7 ตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 9 ตำแหน่งละจำนวน 1 อัตรา.ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การทดสอบความรู้ความความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)พนักงานระดับ 3...

                 ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ ๓ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์...

            ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้...