ข่าวประชาสัมพันธ์

                       ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา      ...

                         ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ...

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล รองผู้อำนวยการองค์การสุรา เป็นผู้แทนองค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับมอบรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม กลุ่ม Innivative organization ในงาน Innovation Thailand Expo 2018 (ITE) ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ...

นายสุนันท์ พูลธนกิจ หัวหน้าฝ่ายผลิต LDO กรมสรรพสามิตมอบผลิตภัณฑ์ L CLEAN ให้แก่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และคุณกร ทัพพะรังสี ในการอบรมผู้บริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

                ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร...

                  ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ   ...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา...

ประกาศ การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และ...