ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน...

รายงานแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ...

ประกาศคณะกรรมการป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยนช์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7...

คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ...

ปปช.ขอประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ...

               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต ตำแหน่งละจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต   ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7...