ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การสุรา  กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ระดับ 3 ปฏิบัติงาน...

     ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก...

ตามที่ได้มีประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ...