ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา...

การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต...

LDO ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมประกวดบทความวิชาการ “แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข” ชิงรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท!    ...

3 พันธมิตร ประกาศความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข หลังจับมือครบ 1 ปีเผยภารกิจบูรณาการและสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบให้ได้มาตรฐานสากล...

ผู้แทนองค์การสุรา กรมสรรพสามิต และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 32 แห่งเข้าร่วมประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)...

       ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ระดับ 3 ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต...

                   ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การสุราฯ แล้ว นั้น   ...

                   ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ระดับ 3 ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา.ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น...