ข่าวประชาสัมพันธ์

           องค์การสุรา  กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นองค์กรที่ดำเนินงานภายใต้การการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย จำนวน 1 อัตรา โดยองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทำสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง แล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ อาคาร ฝ่ายบริหาร องค์การสุราฯ ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตำแหน่งหัวหน้าแผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์ รายชื่อตามเอกสารที่แนบ...

ตามที่ได้มีประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งวิศวกรและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3  ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาประกาศรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นั้น...

ตามที่ได้มีประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 8...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ ๘ ตำแหน่ง...

ด้วยองค์การสุรา  กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ระดับ 3 ปฏิบัติงาน...