ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7               (เอกสารแนบ)...

ประกาศ รายละเอียดแผนงบประมาณที่ได้รับ ประจำปี 2563...

ด้วยคณะทำงานป้องกันการทุจริตได้จัดทำแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร...

                 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมสำรวจศึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสูงสุด โดยมีผลจากการสำรวจ...

            ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตามบัญชีรายชื่อ      แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ)...

                 ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 9...

                ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน...

             ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานระดับ ๓ ในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต  (เอกสารแนบ)...