ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 9...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม...

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) พนักงานระดับ 3 ในตำแหน่งนักวิชาการบัญชี เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6...

                  ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ...

                    ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับ 3...

                ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ ระดับ 7 ...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 7 ในตำแหน่งต่าง ๆ...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 และตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล ระดับ 7...