ข่าวประชาสัมพันธ์

                   ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา.ปฏิบัติงาน  ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น...

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)   ในตำแหน่งนิติกร ระดับ 3               บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตามบัญชีรายชื่อ     แนบท้ายประกาศนี้       (เอกสารแนบ)...

                 ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ตำแหน่งละจำนวน 1 อัตรา...

            ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer – CFO) โดยขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ   (เอกสารแนบ)...

       ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3) ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป   (เอกสารแนบ)...

       ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา (เอกสารแนบ)...

 ประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7               (เอกสารแนบ)...

ประกาศ รายละเอียดแผนงบประมาณที่ได้รับ ประจำปี 2563...