ข่าวประชาสัมพันธ์

                    ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับ 3...

                ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ ระดับ 7 ...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 7 ในตำแหน่งต่าง ๆ...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 และตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล ระดับ 7...

ตามที่องค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3 และนักวิชาการบัญชี ระดับ 3 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ฝ่ายผลิต องค์การสุราฯ แล้ว นั้น...

องค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ฝ่ายผลิต องค์การสุราฯ แล้ว นั้น...

                  ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ ...

                   ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ ...