ข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3) ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป   (เอกสารแนบ)...

       ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา (เอกสารแนบ)...

 ประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7               (เอกสารแนบ)...

ประกาศ รายละเอียดแผนงบประมาณที่ได้รับ ประจำปี 2563...

ด้วยคณะทำงานป้องกันการทุจริตได้จัดทำแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร...

                 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมสำรวจศึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสูงสุด โดยมีผลจากการสำรวจ...

            ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตามบัญชีรายชื่อ      แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ)...

                 ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 9...