ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง...

               บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตามบัญชีรายชื่อ แนบท้ายประกาศนี้ ...

   ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน...

                       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่ง...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคล และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ...