ข่าวประชาสัมพันธ์

            ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้...

                ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 9 และตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8...

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 7 ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล และตำแหน่งหัวหน้าแผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์...

                ด้วยองค์การสุราฯ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสุราฯ ตามแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ของรัฐวิสาหกิจ...

                 ตามที่องค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ ระดับ 7 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นั้น                 ...

                  ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ผลิต และพนักงานธุรการ ตำแหน่งละจำนวน 1 อัตรา.ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น  ...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 9...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม...