ข่าวประชาสัมพันธ์

                 การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า...

                  การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เคมี) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยาเทคโนโลยีชีวภาพ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว...

  ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง...

                 ตามที่ได้มีประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร...

                  ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เคมี) ...

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา. ...

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การสุราฯ ประจำปี 2562...

                ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3 นั้น...