ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือประชาชนสำหรับผู้รับบริการ...

 ประธานคณะทำงานป้องกันและปราบปราม เข้าร่วมชี้แจ้งบริบทยกระดับธรรมาภิบาลในระดับสากล...

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับ 3 ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา...

                         ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ปฏิบัติงาน...

                 ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3...

                 ตามที่องค์การสุราฯ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนในตำแหน่งระดับผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ ระดับ 7 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ ระดับ 7 ตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 9 ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  นั้น...

จุลสาร สรรสาระ รู้.สู้ทุจริต ปีที่ 2...

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 ...