ข่าวประชาสัมพันธ์

                  ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เคมี) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 1 อัตรา  ...

               ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้...

ตามที่ได้มีประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 2๒ พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ...

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป...

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้...

                 สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561...