ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ณ สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก และ ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ...

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติ...

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ LDO (Liquor Distillery Organization) กรมสรรพสามิต ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ด้านการสาธารณสุข โดยมี นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และนายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) พร้อมด้วยนางวรพรรณี ดำรงมณี เลขานุการกรม กรมการกงสุล นายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต องค์การสุรา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน...

                        องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  ...

                        องค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) แล้ว เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2561 นั้น...

                          คัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์ ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต...

                      คัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ ๓ ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต...

                             ขยายเวลาร่วมโครงการ “LDO Alcohol Innovation 2018” เพื่อพัฒนานวัตกรรม ทั้งนวัตกรรมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต...