ข่าวประชาสัมพันธ์

                                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา นั้น...

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) 7 ตำแหน่ง...

                  ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 29เมษายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน...

ด้วยสำนักงาน ปปช กำหนดจัดกิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของคู่ค้ารัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นในการดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริต...

รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2562...

ตามที่องค์การสุราฯ ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต ระดับ 3...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)...

ภาพยนตร์โฆษณาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ...