ข่าวประชาสัมพันธ์

               ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้...

ตามที่ได้มีประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 2๒ พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ...

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป...

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้...

                 สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง...