ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2562...

ตามที่องค์การสุราฯ ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต ระดับ 3...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)...

ภาพยนตร์โฆษณาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา ...

ด้วย องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งวิศวกร...

                 ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และ...