ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่จัดให้มีกิจกรรมประกวดบทความวิชาการ "แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณะสุข" ...

                  ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคล...

 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3...

                  ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา...

                 การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า...

                  การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เคมี) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยาเทคโนโลยีชีวภาพ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว...

  ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง...