บันทึกข้อตกลงความร่วม เรื่อง การขับเคลื่่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

       สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 54 แห่ง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3ฝ่าย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560  ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานครเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยมีนายสมคิด จตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยประธาน กรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมเป็นสักขีพยา

รายละเอียดบันทึกข้อตกลง