ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร

                   ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น

                   บัดนี้ การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ