กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3 ซึ่งมีผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) จำนวน 2 รายนั้น คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ