ประกาศ ผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งหัวหน้าแผนกตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ระดับ 7 และ ตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา

                    ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าแผนกตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ฝ่ายผลิต องค์การสุราฯ แล้ว นั้น

                    บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตามบัญชีรายชื่อ แนบท้ายประกาศนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ