ประกาศ ผลการพิจารณาบทความวิชาการ "แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารสุข"

                          ตามที่จัดให้มีกิจกรรมประกวดบทความวิชาการ "แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณะสุข" ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณะสุข นั้น

                          คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา บทความวิชาการที่มีผู้ส่งเข้าร่วมประกวดแล้ว ยังมีเนื้อหาที่ขาดความสมบูรณ์และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดประกวดบทความวิชาการ ดังนั้น จึ่งไม่มีบทความวิชาการใดที่ผ่านการพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ