ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ระดับ 7

                ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) แล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 บัดนี้ การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ