การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

                ด้วย องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้มีการจัดเก็บแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกขององค์การสุราฯ โดยระบบออนไลน์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นั้น

 

                ในการนี้ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จึงเรียนขอความอนุเคราะห์ โปรดตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกขององค์การสุราฯ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ซึ่งข้อมูลของท่านจะนำไปประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย


ทั้งนี้ ข้อมูลจากผลประเมินท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ และขอยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคำตอบของท่าน

และคำตอบจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุดและจะไม่ถูกนำไปเผยแผร่หรือใช้ทำการใดๆ ทั้งสิ้น    
ตาม Link   https://itas.nacc.go.th/go/eit/yp0x4z

 

 

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ

นางสาวณัฐนันท์  คงหญ้าคา

      เลขานุการคณะทำงานป้องกันและต่อต้านการทุจริต

โทร . 092 474 5565