ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) หัวหน้าแผนกกฏหมาย ระดับ 7 และหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ ระดับ 7

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล ระดับ 7  จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) แล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นั้น

                 บัดนี้ การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า    ผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

 

 

เอกสารแนบ