ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น

บัดนี้ การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ