ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล ระดับ 7 และตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 และตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล ระดับ  7 ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น

                 บัดนี้ การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

เอกสารแนบ