ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3และนักวิชาการบัญชี ระดับ 3

                ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับ 3 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา       และตำแหน่งนักวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา.ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น

                บัดนี้ การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ