ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบข้อเขียนตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในระดับ 6

                ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น

                บัดนี้ การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

เอกสารแนบ