ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

           ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 7 ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
                   1. ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
                   2. ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
                   3. ตำแหน่งหัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) แล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นั้น
          บัดนี้ การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ