รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานระดับ 3 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ผลิต และพนักงานธุรการ

                   ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับ 3 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ผลิต และพนักงานธุรการตำแหน่งละจำนวน 1 อัตรา.ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น

                   บัดนี้ การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ