รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 9 และตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 9 และตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 ซึ่งมีผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งละ จำนวน 1 ราย นั้น

                  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ