ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) พนักงานระดับ 3 ในตำแหน่งนักวิชาการบัญชี เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ฝ่ายบริหาร องค์การสุราฯ แล้ว นั้น

                 บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ