รายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

                ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 9 และตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 ซึ่งองค์การสุราฯ  ดำเนินการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  แล้ว นั้น

                บัดนี้ การสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ที่สอบผ่านการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

 

เอกสารแนบ