การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 7

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 7 ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล และตำแหน่งหัวหน้าแผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์ ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 ฝ่ายผลิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา แล้ว นั้น

                 บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ระดับ 7 ในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตามบัญชีแนบท้ายนี้

 

เอกสารแนบ