รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร

            ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

            ตำแหน่งที่รับสมัคร

            1  หัวหน้าแผนกพัสดุ ระดับ  7 จำนวน 1 อัตรา

            2  หัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ  ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา

            3  หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา

            4  หัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา

 

เอกสารแนบ

กรอกใบสมัครได้ที่ https://liquor.thaijobjob.com