การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 ฝ่ายผลิต องค์การสุราฯ แล้ว นั้น

                 บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตามบัญชีแนบท้ายนี้

 

เอกสารแนบ