รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3 ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน  ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น

                บัดนี้ การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

เอกสารแนบ