รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 ฝ่ายผลิต องค์การสุราฯ แล้ว นั้น

                 บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตามบัญชีรายชื่อ  แนบท้ายประกาศนี้

 

เอกสารแนบ