รายชื่อผู้ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)

                 ตามที่องค์การสุราฯ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนในตำแหน่งระดับผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ ระดับ 7 ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ ระดับ 7 ตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 9 ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  นั้น

                  บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น

 

เอกสารแนบ