ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3

                 ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับ 3 ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา ซึ่งองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 2 ฝ่ายผลิต องค์การสุราฯ แล้ว นั้น                  

                 บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตามบัญชีแนบท้ายนี้

 

เอกสารแนบ