ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร ระดับ 3

                  ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3 ในตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น

                  บัดนี้ การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว องค์การสุราฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ