ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกในตำแหน่งระดับผู้บริหาร

                  ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ระดับ 7 ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ และตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ ผู้บริหารระดับ 8 ในตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ตำแหน่งละจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น
                  บัดนี้ การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว องค์การสุราฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ